Personforsikring bidrar til å lette den økonomiske hverdagen for deg og dine nærmeste ved sykdom og død. Hvilke personforsikringer du bør ha, avhenger av livssituasjonen din.

Mer info og anbefaling (sendes til If sine sider)

Livsforsikring- sikre dem du er glad i

Selv om det er ubehagelig å tenke på, er det viktig å sikre dine nærmeste dersom du skulle falle fra. For de som sitter igjen er det ekstra viktig med økonomisk trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak.

Mer info

Barneforsikring- ta vare på de viktigste du har

Barneforsikring gir økonomisk trygghet for familien på kort sikt – og barnet på lang sikt. Du kan forsikre barnet både ved ulykke, sykdom og uførhet. Barneforsikring kan kjøpes frem til barnet fyller 15 år. Forsikringen blir omgjort til en voksenforsikring uten ny helsevurdering når barnet fyller 25 år.

Mer info

Uføreforsikring- månedlig utbetaling ved uførhet

De fleste vil oppleve en betydelig nedgang i inntekten og levestandarden ved langvarig sykdom. Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk.

Mer info

Kritisk sykdom- økonomisk støtte ved sykdom

Forsikringen Kritisk sykdom gjelder ved 22 utvalgte sykdommer. Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt. Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til hjelp og avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden.

Mer info

Helseforsikring- rask tilgang til privat behandling

Med If sin helseforsikring er du garantert behandling innen 10 virkedager, slik at du kan komme deg raskt tilbake til hverdagen igjen. Vi bruker de beste private sykehusene og spesialistene i Norge og Europa.

Ulykke - trygghet ved ulykke

Trygghet hvis du blir alvorlig sakdet ved ulykke. Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

Mer info